…

Provozní řád

Ubytování

Příjezd a odjezd

Check-in (příjezd) – od 15.00 hod.

Check-out (odjezd) – do 10.00 hod.

 

Ubytování se zvířaty

Ubytování domácích mazlíčků je možné pouze po telefonické dohodě. Telefon recepce: +420 733 181 404 (8-20 hod). V penzionu je možné ubytovat domácí mazlíčky pouze do 10kg/zvíře. Provozovatel penzionu není povinen zvíře ubytovat. Majitel zvířete je po celou dobu pobytu za zvíře zodpovědný a je povinen uhradit náklady na opravu škod jím způsobené.

 

Pobytové balíčky

platební podmínky:

na pobytové balíčky se vystavuje zálohová faktura ve výši 100%

pokud není zálohová faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je rezervace automaticky zrušena

 

Storno podmínky

do 14 dnů před datem příjezdu – 0%

méně než 14 dnů před datem příjezdu – 100% z celkové ceny objednaných služeb nebo dle dohody

 

Provozní řád Wellness penzionu Medličky 

 

Vážení hosté,

pro vytvoření a zajištění příjemného a bezpečného prostředí pro Váš pobyt ve Wellness penzionu Medličky prosíme o respektování a dodržování uvedených ustanovení. Objednáním nebo úhradou námi nabízených služeb vyjadřujete svůj souhlas s tímto provozním a ubytovacím řádem.

 

UBYTOVÁNÍ A POBYT HOSTŮ

Ubytování hostů je možné od 15:00 hodin příslušného dne, pokud není domluveno jinak.

Při ubytování bude od všech hostů vyžadován platný průkaz totožnosti, nebo cestovní doklad a osobní údaje budou zapsány do knihy hostů a do našeho ubytovacího systému.

Cena za ubytování je uhrazena před pobytem nebo po příjezdu na recepci dle domluvy.

Host obdrží čipovou kartu od pokoje, která mu dále umožňuje otevření vstupní brány, hlavních vrat, veřejných vchodových dveří a případně dalších prostor dle domluvy a typu pobytového balíčku.

Při ztrátě karty nebo jejím znehodnocení, které znemožňuje další využití karty, je host povinen zaplatit náklady spojené s její výměnou ve výši 200 Kč.

Host je povinen ve venkovních i vnitřních prostorech penzionu udržovat pořádek a čistotu.

Host je zodpovědný za svou bezpečnost.

Host je plně zodpovědný za své děti a za jejich bezpečnost.

Rodiče nebo dohlížející osoba nese plnou zodpovědnost za případné škody způsobené dítětem.

Kouření je zakázáno ve všech vnitřních prostorách penzionu pod pokutou 2.000 Kč. Kouřit je povoleno pouze ve venkovních prostorách na vyhrazených místech.

Ubytovaní hosté jsou povinni dodržovat protipožární opatření.

Host nesmí jakýmkoliv způsobem poškozovat a ničit věci a vybavení v celém areálu penzionu.

Pokud host zjistí závadu nebo způsobí škodu, je třeba to oznámit provozovateli nebo personálu penzionu.

V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady vzniklé škody.

Host je povinen uhradit škodu vzniklou ve vnitřních prostorách i venkovním areálu penzionu v plné výši způsobené škody.

V ubytovacích prostorách není dovoleno přemisťovat zařízení bez souhlasu provozovatele, např. stěhovat nábytek.

Není dovoleno zasahovat do elektrické sítě nebo používat vlastní spotřebiče (nevztahuje se na holicí strojky, fény, kulmy).

Je zakázáno přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě.

V době od 22:00 hodin do 7:00 hodin je v penzionu režim nočního klidu; host je povinen chovat se tak, aby ostatní ubytované nerušil nadměrným hlukem.

 

UKONČENÍ POBYTU A ODJEZD HOSTŮ

Host při odjezdu odevzdá čipovou kartu od pokoje na recepci penzionu.

Host je povinen opustit a vyklidit pokoj v den odjezdu do 10:00, pokud není domluveno jinak.

Host je povinen předat pokoj bez závad. Vybavení pokoje musí být ve stejném stavu, v jakém ho host převzal.

 

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

Psi a jiná domácí zvířata jsou povolena po předchozí dohodě za poplatek za předpokladu, že během pobytu neobtěžují ostatní ubytované hosty, neničí a neznečišťují zařízení penzionu.

Host je povinen v areálu penzionu uklízet po svém psovi (či jiném domácím mazlíčkovi) a zajistit ho tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost ostatních hostů.

Host je plně zodpovědný za svého psa (popřípadě jiné zvíře, které je s ním ve vnitřních či venkovních prostorech penzionu).

 

ZODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE

Provozovatel je povinen odevzdat hostům prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání.

Provozovatel odpovídá za vyhovující technický a hygienický stav penzionu, dále dbá na odstranění oznámených závad a škod bez průtahů.

 

SOUKROMÉ VĚCI A CENNOSTI

Parkování vozidel hostů je umožněno na pozemku v areálu penzionu.

Provozovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo ztráty věcí ve vozidle.

Ubytovaný host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení či poškození.

Peníze, klenoty a jiné cennosti se doporučuje nenechávat bez dozoru v prostorách penzionu ani na pokojích. Provozovatel neručí za případné ztráty.

Cenné věci je možno uzamknout na recepci penzionu.

Pokud hosté najdou v prostorách penzionu věci, které by někdo mohl postrádat, prosíme o jejich předání personálu penzionu nebo na recepci.

 

UPOZORNĚNÍ

Host je povinen seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej.

Z důvodu bezpečnosti hostů jsou veřejné prostory penzionu monitorovány.